ГлавнаяКонтактыРуководствоОтделения больницыДля пациентовИнтернет-приемнаяПрофилактикаДоска объявлений

Главная  

Профилактика

11 Сентября- Всероссийский День трезвости!

     Трезвый человек.

Трезвость – естественное, творческое состояние человека, семьи, общество в целом, свободное от запрограммированности на самоотравление интоксикантами (табаком, алкоголем и другими ядами) и физического отравлениями в любых количествах.

  1. Свобода от запрограммированности. Является необходимым для:

- Жизненных установок на создание на создание счастливой семьи;

- Психологической устойчивости;

-Ответственности;

-Способности долго сосредотачивать свое внимание на каком-либо оюъекте.

  1. Исправный мозг. Является необходимым условием для:

            - Нравственности (способность различать добро и зло, правду и ложь, при принятии решения выбрать добро и правду);

            - Абстрактно-логического мышления( способность оперировать отвлеченными  данными, которое нельзя потрогать);

            - Обучаемости;

            - Творческого подхода к решению задач.

  1.    Экономия времени и денег. Является необходимым условием для:

             - Доставка;

             - Счастья в семейной жизни;

             - Активной гражданской позиции.

     4.Прекрасное здоровье. Является необходимым условием для:

            - Высокого качество жизни;

            - Собственного здоровья и здоровья детей;

            - Долгую жизнь.

 

Араганын будулгаазыннын  «чажыттары»

Араганын «ачы-дузазынын» дугайында дыка-ла хой улус соора билип, ол дыка-ла хой таварылгаларда дузалаар деп меге билиишкинге алзып чоруур. Оларнын чайгарып корээлинер.

Арага чылыгарынга дузалаар:

Шынында ындыг эвес. Арага кмжмнмн организиминге тарааш, дамырларныалгыдыптар болгаш оон ханыхында чыдар чылыгны кештин кырынче ундуруп эккээр. Туннелинде кижи чылыга берген ышкаш болур, а херек кырында ол чылыг дораан уне бээр болгаш кижи дурген донар. Ынчангаш соокка колдууна эзирик улус дораан донар болгаш олур.

Арага чодулден эмнээр.

Арага эзиртир шынарлыг болгаш долузу-биле чодулду эмнеп шыдавас, а чугле кандыг бир уе иштинде оон дугайында уттуптарын болдурар. Араганын составында ацетальдегид деп будумел чодулду улам дам хорлээледип, кызыл-оош аксын оя чтп, аарыгны ханыладыр. База ол иммунитетти кошкадып, халдавырлыг аарыгларны аар хевиринче шилчидерин дургедедир шынарлыын эртемденнер бадыткаан.

 Арага аппетитти кодурер.

Чугле хензигни ижерге аппетит кодурер шынары бар-ла харын. Ынчалза-даа оон ажыы бар деп бе? Чуге дизе амгы уеде кижилер хой кезиинде артык кил – биле холбашкан аарыглардан аарып турар болгай. База аш ижинге ишкен арага кызыл-оошту «ортедиптер» болгаш кижинин иштинге чем хайылдырар ужурлуг сок болгаш ферментилерни ажылдадып, чем чивээн аш ижинни оя чиптер. Оон туннелинде панкреатит, гастрит, ижин-баар аарыглары тыптыр.

Арага ажылчы хоону кодурер.

Чугле арага чокка чурттап шыдавас аппарган улустуол сергек, омак болдурар, а анаа кижини арага чугле чугле оожургадыр. Арага ижипкен улус ажылды чеже-даа дурген кылза, частырыглыг кылыр деп Австралиянын эртемденнери херек кырында шинчилелдер кырынга коргеш, бадыткаан.

Водка хан базыышкынын бадырар.

Кажан араганы ижип турда, хан базыышкынны, шынап-ла, бада бээр, а кажан ишпейн баарга, хан базыышкынны катап улгадып эгелээр. Харын – даа колдуунда хан базыышкынын доктаамал эвес болдурар аарыгны арага тывылдырар деп эртемдээннер шинчилээн.

Арагада каллория чок.

Арагада кандыг-даа хоолулуг шыннар чок, ынчалза-даа ында «куруг» каллория бар. Араганын градузу коаудээн тудум, «куруг» каллориялары хой болур. Чижелээрге, 100 грамм водкада (40%)- 235 ккал, кызыл арага (12%) – 76 ккал, пивода (4,5%)-45 ккал бар. Арагалаанынын эртенинде улус кадыкка хоралыг устугбыжырган чемче дыртылып сундулуг апаарын Англияга болган шилчилелдер бадыткаан.

 

Шынары эки арага хора чок.

Ындыг эвес. Бажынга боттун кылган арагазы садыг арагазынлан хоралыг болур, чуге дизе спиртти кижи боду оон хоралыг будумелдеринден долузу-билеарыглап ап шыдавас. Ынчангаш спирт – эн куштуг хоран, а эзирик байдал дээрге – ле эки тура – биле нерви клеткаларын олуруп турарывыс ол болур.

 Участок эмчизи:                      Ооржак Ш.С

 


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Поиск по сайту
Местное время
Запись на прием к врачу
ЕПГУ
Горячая линия по всем вопросам
Росздравнадзор по Республике Тыва
Роспотребнадзор по Республике Тыва
Контакты
Скорая медицинская помощь Ондар Олзеймаа Михайловна - старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», Стаж работы- 42 года Контактный телефон...
Открыть раздел Отделения больницы
Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно...
Открыть раздел Интернет-приемная
Подразделение больницы Начало Обеденный перерыв Окончание Администрация 8.00ч. 12.00-13.00 ч. 16.20 ч. Стационар:...
Открыть раздел Режим работы, время отдыха:
Лица, на которые распространяется обязательное медицинское страхование Согласно ст. 10 гл. 3 Федерального закона от 29.11....
Открыть раздел Об ОМС
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен...
Открыть раздел Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
№ ФИО Должность День недели Часы приема № кабинета Адрес места приема 1 Ондар Лидия Сергеевна Главный врач Среда С 16:00 по 17:00 Кабинет главного врача с. Суг-Аксы, ул....
Открыть раздел Режим работы гланого врача и заместителей главного врача ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ"
Скорая медицинская помощь Ондар Олзеймаа Михайловна - старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», Стаж работы- 42 года Контактный телефон...
Открыть раздел Отделения больницы
Министерство здравоохранения Республики Тыва Министр Сат Артыш Михайлович Адрес: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Московская, д. 2 Тел....
Открыть раздел Вышестоящие и контролирующие органы
Оставьте запись в нашей гостевой книге - мы будем искренне рады!...
Открыть раздел Информация
Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно...
Открыть раздел Интернет-приемная